Home / Analysis / Ilya Samsonov, Vitek Vanecek, and asset management