Home / News / Evgeny Kuznetsov and Ilya Samsonov to travel with team to Boston