Home / News / Evgeny Kuznetsov and Ilya Samsonov get cuddly during backyard barbecue