Home / News / Evgeny Kuznetsov goes fishing with teammate Ilya Samsonov