Home / News / Evgeny Kuznetsov jokes he may ‘fight’ Ilya Samsonov over video games