Home / News / Evgeny Kuznetsov is the slowest Fastest Skater