Home / News / Evgeny Kuznetsov figuratively broke Travis Dermott’s ankles