Home / News / Vitek Vanecek explains his friendly rivalry with Ilya Samsonov in Hershey